فروردین

03/01/03                                 روز جهانی آب

03/01/05                                 روز جهانی مبارزه با سل

03/01/13                                 روز طبیعت

03/01/18                                 روز جهانی بهداشت و سلامتی

03/01/21                                 روز ملی عیادت از بیماران

03/01/23                                 روز دندان پزشکی و آغاز هفته بهداشت دهان و دندان

03/01/29                                 روز جهانی هموفیلی

03/01/30                                 روز آزمایشگاه